VOP

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 2019

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny služby poskytované firmou Zdeněk Morávek FOTO-VIDEO

pro fotografování, natáčení svatby a činností, nebo služeb s tím spojených.

I.   Základní ustanovení a ujednání

1.      a) Objednavatel je ta osoba, která požaduje po Dodavateli vybraný druh služeb.

2.     b) Dodavatel (fotograf, kameraman) Zdeněk Morávek FOTO-VIDEO

3.      c) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí fotografických služeb.

4.     d) Objednavatel i dodavatel jsou povinni se řídit ustanoveními, které obsahuje tento dokument VOP.

5.      e) Objednavatel je povinen si pečlivě před uzavřením smlouvy přečíst VOP. Podepsáním smlouvy o poskytnutí svatebních fotografických služeb stvrzuje Objednavatel, že si tyto VOP řádně přečetl, je s nimi srozuměn a plně s nimi souhlasí. Námitky proti obsahu VOP nebude brán po uzavření smlouvy žádný zřetel a nemůže proti nim vznášet pozdější námitky, nebo požadovat změny.

6.     f) Komunikace mezi Objednavatelem a Dodavatelem může také probíhat formou elektronické komunikace, s čím obě strany souhlasí.

7.      g) Obsah práce fotografa , kameramana (dále jen výkon) je individuální a pouze na jeho rozhodnutí. Pokud si Objednavatel přeje jinak, je povinen o tom přítomného fotografa informovat.

8.     h) Objednavatel má právo po dohodě s Dodavatelem nebo fotografem změnit objednávku za vyšší službu i v průběhu výkonu. Tato změna bude dodatečně vyúčtována dle platného ceníku do výše doobjednané služby.

 

II.   Objednání služby a uzavření smlouvy, vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká mezi Objednavatelem a Dodavatelem zasláním objednávky na vybrané služby z nabídky služeb Poskytovatele na fotografování a videozáznamu svatby. Objednávku může Objednavatel zaslat písemnou formou nebo telefonicky, emailem.

2) Objednavatel je povinen, pokud možno přesně, poskytnout Dodavateli písemně všechny potřebné informace, nejlépe dle jeho požadavku, aby tento mohl, co možná nejpřesněji poskytnou Objednavateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

3) Po zaslání objednávky bude Objednavateli zaslána elektronicky smlouva o poskytnutí služeb v rozsahu, které si objednavatel písemně objednal.

4) Objednavatel je povinen předat, nebo uložit na účet Dodavatele zálohu min. 1000 Kč na rezervaci termínu. V případě, že tato záloha nebude zaplacena, je smlouva neplatná (termín výkonu služby není 100%  rezervován).

5) Součástí podmínek pro zdárný průběh výkonu, je Objednavatel povinen zadat přesnou adresu výkonu (případně adresy) .

 

III.  Průběh při vykonávání fotografické činnosti

1) Čas začátku výkonu fotografa / kameramana je počítán od doby příjezdu na místo uvedené ve smlouvě. Fotograf ani Dodavatel neručí za zpoždění zaviněné Objednavatelem.

2) Pro dobrou kvalitu obsahu výsledných fotografií je dobré, aby snoubenci spolupracovali s fotografem.

3) Mají-li snoubenci mimořádný požadavek na druh fotografování nebo jeho obsahu, jsou povinni o tom fotografa včas informovat.

4) Objednavatel je povinen zajistit přítomnému fotografovi / kameramanovi po celý den vhodné občerstvení (nápoje, jídlo). Pokud Objednavatel toto nezajistí, má fotograf nárok na volno v době, kterou si sám určí. Tato doba bude využita k potřebnému občerstvení a započítává se do celkového času objednané služby.

5) Dodavatel neručí za ne zcela ideální výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků i za použití speciální techniky.

6) Dodavatel (fotograf) neručí za nedokonalé výsledky obsahu fotografií, pokud mu budou ze strany hostů budou kladeny překážky.

7) Fotograf si vyhrazuje právo individuálně nefotografovat lidi, kteří mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografováni. Pokud se na některých z pořízených snímků tato osoba i přesto zobrazí, nenese za to žádnou zodpovědnost.

8) Objednavatel je povinen zajistit fotografovi při svatební hostině nebo oslavách samostatné místo, odkud bude mít o dění mezi svatebními hosty dostatečný přehled.

9) Objednavatel ručí za jakékoli poškození nebo zcizení věcí fotografa, pokud se tohoto dopustí někdo z přítomných hostů. Pokud k takové události dojde, je povinen nahradit Objednavatel škodu v plné výši.

IV.  Dodatečná ujednání

1) Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nedodrží některé ze zde uvedených dojednání a poskytnutá záloha propadá v jeho prospěch.

2) Objednavatel má právo požádat kdykoli fotografa o zhotovení určeného snímku.

3) Fotograf má právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byl fyzicky napaden. V takovém případě zpracuje a dodá Dodavatel Objednavateli pouze již zhotovené snímky, ale služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.

4) Fotograf má právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednání kteréhokoli účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika.

5) Objednavatel je může zaplatit přítomnému fotografovi doplatek za objednanou službu ihned po ukončení jeho výkonu. O doplacení zbývající částky mu bude vydáno potvrzení ve formě daňového dokladu.

6) Objednavatel má právo zrušit objednávku nejpozději 4 měsíce před svatbou. Tato mu bude vrácena po odečtení nákladů spojených s převody a komunikací s Objednavatelem. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Dodavatele. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak.

V.  Vyšší moc

1)  Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která dodavateli zabrání v plnění smluvních závazků má dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od kupní smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě dodavatel neodpovídá. Vyšší mocí se rozumí  doložitelné okolnosti zvláštní povahy, které nám brání, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být dodavatelem odvráceny. Pokud by Dodavatel nemohl vykonat požadovanou službu vlivem vyšší moci, bude záloha vrácena Objednavateli v plné výši.

Telefon normální: 604 619 476 / 493 623 986

(telefon v nouzi: 737 353 337)

dne 26.3.2019